Vežba srednjeg stuba - telemitska verzija

Step by step uputstva za izvođenje radova.
User avatar
L'Arlecchino
Član foruma
Posts: 365
Joined: Thu Jan 03, 2008 12:44
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Vežba srednjeg stuba - telemitska verzija

Post by L'Arlecchino »

Evo još jednog teksta iz moje riznice, da ne kažem knjiškog rudnika. U pitanju je novoeonska verzija standardne vežbe Srednjeg stuba.

Vežba Srednjeg stuba

Vežba Srednjeg stuba je deo ritualne tradicije Zlatne Zore, ali ona ne dolazi iz originalnih radova ovog Reda u XIX veku već je razvijena od strane Dr. R. W. Felkina u vreme reda Stella Matutina. Svoju popularnost dobija opisom Izraela Regardeja koji je proširuje kao standardnu vežbu. Svoju osnovnu ideju nalazi u pet Sefirota koji čine Srednji stub Drveta života i poravnanju istih sa pet čakri. U okviru same tehnike, energija povlači na dole kroz Srednji stub - iz Ketera - kroz korišćenje (vibriranje) Božjih imena koja odgovaraju Sefirotima, i propušta se kroz telo Magičara menjajući mu auru. Ritual je posebno koristan za balansiranje duhovne snage u samom Magičaru ili kao sredstvo za kanalisanje energije u druge ritualne svrhe. Postoji i elementalna atribucija ovim centrima koja nije deo originalnog Felkinovog rituala ali se može koristiti da bi se dalo dodatno značenje strukturi rituala.

Code: Select all

Sefirot      Čakra         Božje ime             Element
Keter      Sahasrara      EHEIEH                Duh
Da'at      Vishuddhi      YHVH ELOHIM         Vazduh
Tifaret     Surya       IAO                       Vatra
Jesod      Svadistana     SHADDAI EL-CHAI   Voda
Malkut     Muladhara      ADONAI HA-ERETZ  Zemlja


Verzija koja sledi je modifikovana u skladu sa Novim Eonom, i nastala je u okviru O.T.O. 1997 godine. Originalnu vežbu je podrobno objasnio Izrael Regardje u svojoj knjizi “Srednji stub” koju možete naći kod nas u izdanju ip Esotheria. Zbog toga se neću zadržavati na njoj. Koju ćete verziju raditi na vama je da odlučite. I jedna i druga “rade” sasvim lepo.

Telemitska verzija vežbe Srednjeg stuba

Srednji stub se formira zamenom starih Božjih imena novim, i dodavanjem određenih vizuelizacija. Inicijalna tačka svetlosti bi trebalo da se spušta na dole kroz kičmu i da se uliva u svaku od tačaka kroz koje ćemo proći. Ovako generisana energija se ponekad oseća, a svakako valja uložiti napor da se ona vizuelizuje. Tako skupljena energija bi trebalo da cirkuliše uz i niz kičmu i kroz auru kao i uobičajeno.

Sahasrara – (duh)
božansko ime: Hadit
slika: svetlosna tačka koja se spušta sa neba da bi se zaustavila na vrhu vaše glave

Vishuddhi - (vazduh)
božansko ime: Horus
slika: soko koji u padu leti kroz vazduh u nivou vašeg grla

Surya - (vatra)
božansko ime: Ra-Hoor-Khuit
slika: blješteća vatrena kugla u vašem srcu

Svadisthana - (voda)
božansko ime: Hoor-Paar-Kraat
slika: plavi ljudski embrion u jajetu koje se ljuljuška u beskonačnom moru. Kod
žena ono leži u materici a kod muškaraca u testisima.

Muladhara - (zemlja)
božansko ime: Set-Ra
slika: preuzmite božanski oblik Seta. Kako svetlo počinje da se vraća uz kičmu i
cirkuliše tako vi promenite oblik u Horusa i tako ostanite do kraja vežbe.

Završite sa:

“Kroz ponoć si spušteno, O dete moje, moj osvajaču, moj mačem opasani kapetane, O Hoor! I oni će te naći u vidu crnog, čvornovatog kamena i obožavaće te.” [liber LXV: V,6]

OBJAŠNJENJE:

Sva upotrebljena božanska imena su aspekti boga Horusa. Dok se naše suptilno telo izgrađuje njegova (Horusova) suština nas ispunjava. Svaka konkretna manifestacija (ljudsko postojanje npr.) se može videti kao Horus na osnovu mogućeg razumevanja teogonije Liber AL-a. Nuit i Hadit su apstraktni polarni ekstremi, apsolutno univerzalno i apsolutno pojedinačno. Prakriti i Puruša su analogni u sistemu Patangali. Svaki konkretni fenomen se nalazi između ova dva suprotna kraja. Potrebna meditacija koja se mora izvesti između njih se mitološki postavlja kao dijalektika (otac = Hadit) + (majka = Nuit) = (sin = Heru-Ra-Ha). Na određen način Nuit i Hadit su nemanifestovani. “Prostor” između njih je u potpunosti ispunjen Horusom, iako mi to ne otkrivamo sebi u toku naših praksi.

Analiza svakog od božanskih imena:

“Hadit” je iskvarena verzija imena Horus od Behedita. Kod Behedita je Horus preuzeo oblik krilatog solarnog diska kako bi uništio neprijatelje svog oca Ra. U telemitskom sistemu sa bogom Ra se obično radi u njegovoj formi Ra-Hoor-Khuit. Ovo je Kroulijeva verzija Ra-Harakti ili Ra-Horus Dva horizonta. Horus od Behedita je zbog toga u isto vreme i sin Sunca ali i aspekt samog Sunca koje takođe može biti Horus. Specifična forma Horusa kao krilatog diska se kod Telemita vidi kao Hadit – božanska esencija svakog pojedinca. Zbog toga je Hadit oblik Sunca, tako da je svaki pojedinac - Sunce. “Svaki muškarac i svaka žena je zvezda” (AL I, 3). U ovoj verziji Srednjeg stuba Hadit je dodeljen elementu duha. Keter u Malkutu svakog pojedinca. Onaj aspekt našeg bića unutar vrline u kojoj smo mi sakriveni bog. Ali ovo nije neka modifikacija fizičkih elemenata: vatra, vazduh, voda i zemlja. Ljudsko biće u suštini nije stvar. Bolje rečeno ona ili on jeste duh na unutrašnjem tronu bića. Mi ovo simbolizujemo kroz vežbu u kojoj, analogno, Hadit silazi sa svog trona u Sahasrari da bi se “prošetao” kroz ostale čakre preuzmajući drugi oblik kako kroz njih prolazi. Ovo se može posmatrati i kroz lurianični sistem (Isak Luria 1534-72) – silazak plodonosnog Jod u prazninu, stvaranje univerzuma.

U Vishuddhi čakri se nalazi Sefirot Da'at ili Znanje, (lažna) kruna Ruaha. Ruah je dodeljen elementu vazduha. Vazduh je prikazan kao Vav u Tetragramatonu, Sin. Ovde je to Ozirisov sin, Horus u svom mlađem obliku. On nosi krunu Gornjeg i Donjeg Egipta. Njegova fizička inkarnacija je faraon, živi bog-kralj. Zbog toga on vlada kao “sin Ra”, fraza koja je korišćena za faraona. Iako je sin Sunca, faraon je takođe i samo Sunce u obliku Ra-Horus. Sin je refleksija oca. U Telemi je egipatski kult boga kralja demokratizovan. Svakom pojedincu je priznato pravo na učešće u ovom “solarno falusnom” božanstvu, kako je to Krouli voleo da kaže. I kao što je kralj pobednik nad haosom tako je Horus postavljen iznad centra Da'at da prikaže moć ovog vladara nad Ambisom.

Ra je egipatski bog sunca u svom najosnovnijem obliku. Kao najproširenije suvereno božanstvo često je bilo kombinovano sa drugim konkurentskim bogovima: Amon-Ra i Atum-Ra. Kao što je već rečeno, za Telemite koji rade sa panteonom Liber AL-a najvažnija kombinacija jeste Ra-Horus dva horizonta kao Ra- Hoor-Khuit. Sunce je fizički centar solarnog sistema, samim tim simbolični centar spoljašnjeg univerzuma, ili makrokosmos u svom materijalnom aspektu. Ono je tačka simboličnog balansa ili ekvilibrijum univerzuma. Na isti način je Surya čakra centar ili tačka balansa suptilnog tela. Dodeljena je Tifaretu koji preuzima istu ulogu na Drvetu života. Sunce je planeta dodeljena Tifaretu te se Surya čakri dodeljuje korišćenjem imena Ra-Hoor-Khuit. Ključ upotrebe ovog imena leži u tome da Magičar svoju suštinu izjednačava sa Suncem. Kao što Sunce simultano koncentriše kosmos i isijava ka njemu to se isto dešava i sa pojedincem. U nekim izvorima se napominje da se u ovoj tački koristi Ra-Hoor-Khuit dok se ne otkrije lični HGA. Element vatre u ovoj tački je sasvim jasan.

Hoor-Paar-Kraat je ime koje se koristi sa Svadistana čakrom. Kako je Sunce vidljivi gospodar makrokosmosa i kao takvo oslikano u Tifaretu, tako je gospodar mikrokosmosa dodeljen Jesodu i Svadistana čakri. Ženski aspekti Jesoda su prikazani dodeljivanjem Meseca i vode. Vitalna sila koja je ovde generisana je najkonkretnija pre stvarne fizičke manifestacije. Ovo je prikazano plodom detetom Hoor-Paar-Kraat-om. Egipatske statue ga često prikazuju kako gazi krokodile, simbole haotičkih aspekata Nila. Ova tradicionalna slika ga povezuje i sa elementom vode koja se često posmatra kao generišuća matrica stvaranja u hermetizmu. U egipatskom sistemu ovo je Nu, pra-voda stvaranja. Ovaj centar bi trebalo da ima konačnu intuiciju “ženskog” aspekta kao balans više “muškim” aspektima Horusove bogoforme. Hoor-Paar-Kraat se može posmatrati kao unutrašnja ženska forma Horusa, kao suprotnost njegovom spoljašnjem avataru Ra-Hoor-Khuita. Njihove dve suprotnosti će se pomiriti u Heru-Ra-Ha.

Set-Ra, ukoliko se napiše na hebrejskom kao Samekh Heh Tav — Resh Aleph (‫סהת־‬
‫ )רא‬daje 666 u gematriji. Kao što se Bog i Zver spajaju u 666 tako se spaja nebo sa zemljom, Keter sa Malkutom. Ra je poslednje ime koje se izgovara jer kada energija iz Sahasara/Ketera dođe do najniže tačke manifestacije u Setu, treba da se “ispali” nazad u visinu. Ideja Ra dozvoljava da se ova povratna energija izjednači u telu – da napavi balans između najviše i najniže tačke. “Smesa” Set-Ra takođe sadrži ideju onog što bi alhemičari nazvali Nigredo stanje velikog dela. Degradacija materijalnog u tamnoj fazi (Set) da bi se pročistilo u više nivoe (Ra). Ovaj dvojni bog se može izjednačiti sa Kefrom, buba-forma koju Ra preuzima kada prolazi kroz Tuat ili podzemni svet noću pre nego se ponovo rodi izjutra. Još jedan jako važan momenat Set-Ra jeste da on nosi ideju da su najviši i najniži zapravo Jedno – Keter je u Malkutu i Malkut je u Keteru.

Ritual izradio Fr. Balaam II° na osnovu ideja Fr. Balaam i Ebony Anpu

Toliko o tome. Ako ovaj tekst ne zavrsi sa teorijama zavere i mrmotima okačiću i detaljne analize još koječega. Prva sledeća stvar bi svakako bio Ritual Ružinog Krsta koji mi je prirastao za srce sa sve jednim ličnim momentom u izvedbi istog. A onda i Liber XXV, Liber XXXVI, Liber Reguli i još svašta nešto. Ako pak i ovaj tekst prođe kao KK onda ću materijal kačiti negde drugde.
Tada nakon svega dođoše mi izvesni ljudi govoreći: O Majstore! Objasni nam VELIKO DELO, O Majstore! A ja sam zadržao svoj mir.
O generacijo brbljivaca! ko će vas spasiti Besa koji se spustio na vas? O Brbljivci, Naklapala, Pričalice, Jezičare Jedne, Ćeretala, Žvakači Crvene Krpe koja je raspalila Apisa Spasitelja do besa, naučite prvo šta je Rad! a VELIKO DELO nije mnogo daleko od toga! ~ KEΦAΛH NB
User avatar
Sojce
Član foruma
Posts: 1017
Joined: Thu Aug 02, 2018 12:14
Location: Belgrade
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Vežba srednjeg stuba - telemitska verzija

Post by Sojce »

L'Arlecchino, odličan post. :dada:
User avatar
L'Arlecchino
Član foruma
Posts: 365
Joined: Thu Jan 03, 2008 12:44
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Vežba srednjeg stuba - telemitska verzija

Post by L'Arlecchino »

Al ti brzo citas...
Tada nakon svega dođoše mi izvesni ljudi govoreći: O Majstore! Objasni nam VELIKO DELO, O Majstore! A ja sam zadržao svoj mir.
O generacijo brbljivaca! ko će vas spasiti Besa koji se spustio na vas? O Brbljivci, Naklapala, Pričalice, Jezičare Jedne, Ćeretala, Žvakači Crvene Krpe koja je raspalila Apisa Spasitelja do besa, naučite prvo šta je Rad! a VELIKO DELO nije mnogo daleko od toga! ~ KEΦAΛH NB
User avatar
Ledeni
Član foruma
Posts: 772
Joined: Sun Oct 30, 2005 21:30
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Vežba srednjeg stuba - telemitska verzija

Post by Ledeni »

Vrlo detaljna i interesantna analiza Srednjeg stuba. Potpuno uskladjena sa Akvarijanskim strujama i dobra za svakoga kome je muka od drljanja po prezvakanim tradicionalnim verzijama ovog rituala. Kada budem u prilici, probacu, ne sumnjam da je dobro. Ako samo dodavanje Aiwassa u Kabalisticki krst daje rezultate, sta li daje ova verzija ovog inace mocnog rituala?
User avatar
L'Arlecchino
Član foruma
Posts: 365
Joined: Thu Jan 03, 2008 12:44
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Vežba srednjeg stuba - telemitska verzija

Post by L'Arlecchino »

Radi odlicno. Ja sam malo prezao od istog posto sam nasao par verzija. Ipak, ova je najbolje elaborirana i pri radu daje ponajvise smisla. Postoji jos jedna koja je poznatija i koja koristi BABALON, THERION... ima i to smisla. Ali ovo je meni bilo nekako ociglednije a i bolje objasnjeno... sinoc je jos neko testirao ovo sto sam analizirao i sto radim vec neko vreme i imamo pozitivne rezultate. Javi mi kada budes probao posto me zanima kakvi ce ti biti utisci. Potrudi se da one slike vizueliziras sto bolje jer itekako imaju smisla.;)
Tada nakon svega dođoše mi izvesni ljudi govoreći: O Majstore! Objasni nam VELIKO DELO, O Majstore! A ja sam zadržao svoj mir.
O generacijo brbljivaca! ko će vas spasiti Besa koji se spustio na vas? O Brbljivci, Naklapala, Pričalice, Jezičare Jedne, Ćeretala, Žvakači Crvene Krpe koja je raspalila Apisa Spasitelja do besa, naučite prvo šta je Rad! a VELIKO DELO nije mnogo daleko od toga! ~ KEΦAΛH NB
User avatar
Sojce
Član foruma
Posts: 1017
Joined: Thu Aug 02, 2018 12:14
Location: Belgrade
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Vežba srednjeg stuba - telemitska verzija

Post by Sojce »

L'Arlecchino wrote:Al ti brzo citas...Čitala sam normalnom brzinom. :D
User avatar
ARTHuR
Član foruma
Posts: 2610
Joined: Thu Feb 15, 2007 23:24
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Vežba srednjeg stuba - telemitska verzija

Post by ARTHuR »

Važba sa Horusom je suptilnija, eteričnija, iako je žestoka, vatrena, ali je Babalon/Therion verzija na opipljivom delu spektra mnogo oštrija i moćnija. Skoro trenutna manifestacija, ako joj se samo pruži prilika. Nisam, na žalost, imao mnogo prilike da ovo proveravam, ili bolje rečeno, bio sam lenj. Istina, vežbu sam video u dosta različitom obliku, a nisam proveravao o čemu se radi, jer je to bilo vreme pre Internet eksplozije. Nadoknadićemo, ako Bog da i dobri Ljudi. ;)

Postoji jedna mala teorijska zamerka ovoj verziji vežbe, koju su skoro svi Telemiti O.T.O. orijentacije prevideli, pretpostavljam zbog nedovoljne istinske zainteresovanosti za indijsku kulturu i malo prepotentnog stava o "crnim" religijama.

Tifaret nije Anahata.
Tifaret je Surya čakra. Anahata je "viša" i u telemitskoj transliteraciji je ona vatreni jezik Svetog duha, crveni trougao okrenut na dole, koji obuhvata Hesed, Din (Geburah) i Tifaret. Često se koristi kao simbol drugog stepena O.T.O. i "Ljubavnika", drugog opšteg stepena.

Potpuno je ispravno da se radi ovako kako je navedeno, sve dok se ova suptilna ali bitna razlika ima pri svesti.
Ah, aye. Zamalo da zaboravim da dodam. Lashtal je dobar izvor, ali iskustvo mi govori da tu ima malčice previše fanatika, mada prikrivenih. Nije loše da se prilikom proučavanja tamošnjih pisanija pusti da utisak odleži i da se uporedi sa paralelama iz drugih resursa. Uvidi koji se tako dobiju su obično suptilni pomaci, ali mogu da budu vrlo korisni.

U stvari, meni je najbolje otkrovenje bilo što sam pre 7-8 godina učestvovao u nekim zatvorenijim grupama koje su povezane sa LaShTAlom, iako se to ispostavilo tek dosta kasnije.
Shine! Shine!
The lights of good works shine!
The watch before the city gates...
User avatar
ARTHuR
Član foruma
Posts: 2610
Joined: Thu Feb 15, 2007 23:24
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Vežba srednjeg stuba - telemitska verzija

Post by ARTHuR »

(GM)Gospode!

Čitam svoju prethodnu poruku i kapiram da sam počeo da ličim na Gwydiona.
U svakom slučaju, nije mi bila namera ni gram kritike. Samo sam se podsetio koječega pa...
Shine! Shine!
The lights of good works shine!
The watch before the city gates...
User avatar
L'Arlecchino
Član foruma
Posts: 365
Joined: Thu Jan 03, 2008 12:44
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Vežba srednjeg stuba - telemitska verzija

Post by L'Arlecchino »

ARTHuR wrote:(GM)Gospode!

Čitam svoju prethodnu poruku i kapiram da sam počeo da ličim na Gwydiona.
U svakom slučaju, nije mi bila namera ni gram kritike. Samo sam se podsetio koječega pa...


Ali ja zelim kritiku. I ne licis na ono sto je G. umeo da kaze i ode u kritizerstvo a ne kritiku. Poruka 100% na mestu i voleo bih da ima toga vise ovde. Ovaj materijal je kompilacija nekoliko tekstova koje sam uspeo da iskopam u poslednjih 10-ak dana. A ovo tvoje mi puno znaci da uradim ispravke i napravim dobar tekst. Zato sam i okacio tekst na forum.;) Fala ve! :bole:

U svakom slucaju, ja probah obe verzije i ova mi nekako vise "zhezhe", sto bi rek'o Jaganjac. No, mozemo probati i neku drugu varijantu cisto eksperimenta radi.;)
Tada nakon svega dođoše mi izvesni ljudi govoreći: O Majstore! Objasni nam VELIKO DELO, O Majstore! A ja sam zadržao svoj mir.
O generacijo brbljivaca! ko će vas spasiti Besa koji se spustio na vas? O Brbljivci, Naklapala, Pričalice, Jezičare Jedne, Ćeretala, Žvakači Crvene Krpe koja je raspalila Apisa Spasitelja do besa, naučite prvo šta je Rad! a VELIKO DELO nije mnogo daleko od toga! ~ KEΦAΛH NB
User avatar
Gost
Član foruma
Posts: 891
Joined: Sun Nov 13, 2005 11:07
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Vežba srednjeg stuba - telemitska verzija

Post by Gost »

ARTHuR wrote:Tifaret nije Anahata.
Tifaret je Surya čakra. Anahata je "viša" i u telemitskoj transliteraciji je ona vatreni jezik Svetog duha, crveni trougao okrenut na dole, koji obuhvata Hesed, Din (Geburah) i Tifaret.

Hm ne znam kako je kod telemita, ali kod tradicionalnih kabalista sefirotski sistem nema nikakve veze s čakrama.
Uostalom čakre su samo nakupine i sjecišta mnoštva meridijana akupunkturnih točaka.
Tako se npr. u solarnom spletu sjeku meridijan slezene, jetre, želuca, gušterače i djelomično bubrega, no hindusi ko hindusi nisu bili toliko precizno u stanju vidjeti te energije kao kinezi pa su to sve ugurali pod pleksus solaris čakru.
"Če grande mistejka tu mejka."
.
User avatar
Sitch Boe
Član foruma
Posts: 536
Joined: Sun Mar 12, 2006 01:50
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Vežba srednjeg stuba - telemitska verzija

Post by Sitch Boe »

Da, ima tih kabalista koji misle da sefirotski sistem nema veze sa čakrama, ali to ne govori opet ništa...Mada ni ja nisam baš neki prijatelj svih tih korespondencija, iako vaistinu dosta podudarnosti u zapadnom i istočnjačkom sistemu postoje, ali opet imam osjećaj da se tu ipak rado pretjeruje. Mada, kao što već Efi reče, puno više smisla ima Surya=Tifaret nego Anahata=Tifaret, iako se na ovu korespondenciju sa Anahatom češće nailazi.
Fear is failure, and the forerunner of failure.

If Power asks why, then is Power weakness.
User avatar
L'Arlecchino
Član foruma
Posts: 365
Joined: Thu Jan 03, 2008 12:44
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Vežba srednjeg stuba - telemitska verzija

Post by L'Arlecchino »

Tekst izmenjen i dopunjen u skladu sa Efijevom zamerkom.;)
Tada nakon svega dođoše mi izvesni ljudi govoreći: O Majstore! Objasni nam VELIKO DELO, O Majstore! A ja sam zadržao svoj mir.
O generacijo brbljivaca! ko će vas spasiti Besa koji se spustio na vas? O Brbljivci, Naklapala, Pričalice, Jezičare Jedne, Ćeretala, Žvakači Crvene Krpe koja je raspalila Apisa Spasitelja do besa, naučite prvo šta je Rad! a VELIKO DELO nije mnogo daleko od toga! ~ KEΦAΛH NB
User avatar
ARTHuR
Član foruma
Posts: 2610
Joined: Thu Feb 15, 2007 23:24
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Vežba srednjeg stuba - telemitska verzija

Post by ARTHuR »

L'Arlecchino wrote:Tekst izmenjen i dopunjen u skladu sa Efijevom zamerkom.;)


Ako sam napisao "zamerka", oprostite. Opaska. ;)
Shine! Shine!
The lights of good works shine!
The watch before the city gates...
User avatar
Ledeni
Član foruma
Posts: 772
Joined: Sun Oct 30, 2005 21:30
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Vežba srednjeg stuba - telemitska verzija

Post by Ledeni »

Gost wrote:
ARTHuR wrote:Tifaret nije Anahata.
Tifaret je Surya čakra. Anahata je "viša" i u telemitskoj transliteraciji je ona vatreni jezik Svetog duha, crveni trougao okrenut na dole, koji obuhvata Hesed, Din (Geburah) i Tifaret.

Hm ne znam kako je kod telemita, ali kod tradicionalnih kabalista sefirotski sistem nema nikakve veze s čakrama.
Uostalom čakre su samo nakupine i sjecišta mnoštva meridijana akupunkturnih točaka.
Tako se npr. u solarnom spletu sjeku meridijan slezene, jetre, želuca, gušterače i djelomično bubrega, no hindusi ko hindusi nisu bili toliko precizno u stanju vidjeti te energije kao kinezi pa su to sve ugurali pod pleksus solaris čakru.
"Če grande mistejka tu mejka."


U principu je vaznije delati nego cepidlaciti. Ako zamislis svetlost tu oko solarnog, i vibriras, te jacas imaginaciju, energije ce se pokrenuti. To je ono sto se ocekuje: ciscenje i transcendiranje. A da li ces to zvati Anahata, Babarajka i da li su precizniji kinezi, to je manje bitno. Ciscenje aure, cirkulacija energije i uskladjivanje sa fekvencijom Novog Eona (opciono) su ciljevi ovakvih vezbi.
User avatar
L'Arlecchino
Član foruma
Posts: 365
Joined: Thu Jan 03, 2008 12:44
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Vežba srednjeg stuba - telemitska verzija

Post by L'Arlecchino »

Zamerka, kritika, sugestija... meni nije vazno. Bitno je da si necim konstruktivnim pomogao da tekst bude bolji, a kako cemo to zvati nije vazno.;)
Tada nakon svega dođoše mi izvesni ljudi govoreći: O Majstore! Objasni nam VELIKO DELO, O Majstore! A ja sam zadržao svoj mir.
O generacijo brbljivaca! ko će vas spasiti Besa koji se spustio na vas? O Brbljivci, Naklapala, Pričalice, Jezičare Jedne, Ćeretala, Žvakači Crvene Krpe koja je raspalila Apisa Spasitelja do besa, naučite prvo šta je Rad! a VELIKO DELO nije mnogo daleko od toga! ~ KEΦAΛH NB
User avatar
ARTHuR
Član foruma
Posts: 2610
Joined: Thu Feb 15, 2007 23:24
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Vežba srednjeg stuba - telemitska verzija

Post by ARTHuR »

Pa pazi, opaska nije bila usmerena na vežbu. Nimalo, jer dotična je veoma lepa. Samo na korešpodenciju sa Indijskim korenom svega postojećeg.

Inače, taj nizbrdo isplaženi jezik Svetog duha je meni lično veoma bitan simbol. Štaviše, vizuelna je osnova mog magičkog motoa.
Shine! Shine!
The lights of good works shine!
The watch before the city gates...
Post Reply